top of page

Algemene Voorwaarden

De algemen voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.  Lees deze algemene voorwaarden daarom goed door.

Ditrago : gevestigd te Zonhoven met registratienummer 0886 698 576 en handelend onder de naam GolfLab.

De klant is de natuurlijke of rechtspersooon al dan handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met GolfLab.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van GolfLab zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor GolfLab slechts bindend, indien en voor zover deze door GolfLab uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

 • Alle op de website en in andere van GolfLab afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij op de website anders vermeld.

 • Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk voor het sluiten van van de aankoop worden vermeld.

 • De inhoud en prijzen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. GolfLab kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website ten alle tijde juist en volledig is. Alle prijzen zijn dan ook onder voorbehoud van programeer-en typefouten.

 • GolfLab is niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Uitvoering Overeenkomst

 • Zodra de bestelling  door GolfLab is ontvangen, sturen we de producten zo spoedig mogelijk op

 • Indien GolfLab de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan in Kennis.  De Klant dan in dat geval akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 • GolfLab raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.

Betaling

 • De klant dient betalingen aan GolfLab volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethothen te voldoen. GolfLab is vrij keuze van het aanbieden van betaalmethoden. 

 • Indien de klant niet tijdig aan ziin betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij door GolfLab is op gewezen op de te late betaling, over het nog verschuldigde bedrag, de wettelijke rente verschuldigd en is GolfLab gerechtigd de gemaakte kosten in rekening te brengen.

Herroepingsrecht/retour

 • De Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het het product kosteloos te ontbinden.

 • Slechts de rechtstreekste kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald.

 • Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen.

 • De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

Garantie en conformiteit

 • Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een termijn van 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt GolfLab daarvan in kennis stellen.

 • Indien GolfLab de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed.  De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang de klant geen volledige betaling van het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van GolfLab.

Slotbepalingen​

 • Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

 • Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in  dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

bottom of page